ගැන

මා ගැන නොව මා කියවන දේ ගැන සොයමු. පසුගිය වසර 20ක් පමණ තිස්සේ තාක්ෂණික වෙනස්කම් හරහා ජීවන යාත්‍රාව පදවා යන එන අතරතුර මාලිමාවක් වියහැකිදැයි සිතමින් කල්යැවූ සියලු මොහොත්වල්වල එකතුවකි